Poziv za dostavu podataka o tekućim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom


22/04/2019

Centralna banka Crne Gore, kao institucija odgovorna za statistiku platnog bilansa, a u skladu sa Zakonom o tekućim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom, donijela je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o vođenju posebne evidencije o tekućim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom i dostavljanju podataka o tim poslovima ("Sl. list Crne Gore" br. 8/17, 18/19).


U odnosu na do sada važeću odluku, ovom odlukom propisuju se novi izvještajni obrasci za poslove razmjene usluga sa inostranstvom povezane sa izvođenjem građevinskih (investicionih) radova u zemlji i inostranstvu i kreditima koji se odnose na komercijalne transakcije i pružanje usluga (trgovinski krediti) i avanse. Na ovaj način se obezbijeđuje dalje usklađivanje statistike platnog bilansa i spoljnjeg duga sa međunarodnim standardima, kao i obavezama definisanim u okviru pretpristupnih pregovora.


U skladu sa pomenutom odlukom, rezidenti su dužni da, do 15. maja 2019. godine, Centralnoj banci dostave, elektronskim putem, tj. preko internet portala CBCG pod nazivom „Izvještavanje rezidenata”, podatke o poslovima razmjene usluga sa inostranstvom  povezanim sa izvođenjem građevinskih (investicionih) radova u zemlji i inostranstvu na dan 31.03.2019. godine i podatke o potraživanjima i obavezama po trgovinskim kreditima i avansima na dan 31.03.2019. godine, odnosno do 30. aprila 2019. godine podatke o trgovinskim kreditima i avansima sa stanjem na dan 31.12.2018. godine. Podsjećamo da su rokovi za dostavljanje podataka o poslovima direktnih ulaganja i kreditnim poslovima sa inostranstvom najkasnije 25 dana nakon isteka kvartala


Imajući u vidu da određeni broj pravnih lica nije dostavio podatke koji se traže pomenutom odlukom u predviđenim rokovima, CBCG ovim putem apeluje na te subjekte da tražene podatke dostave u najkraćem roku. U suprotnom, CBCG će biti prinuđena da, protiv onih koje se ne odazovu apelu i izvrše svoje zakonske obaveze, podnese nadležnom organu zahtjeve za pokretanje prekršajnih postupaka.


Podsjećamo da su, članom 14 Zakona o tekućim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom, propisane novčane kazne u slučaju nedostavljanja propisanih podataka u iznosu od 2.500 eura do 10.000 eura za prekršaj pravno lice - rezident, odnosno od 550 do 2.000 eura odgovorno lice u pravnom licu, ako ne vodi posebnu evidenciju o tekućim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom ili na zahtjev Centralnoj banci ne dostavi podatke ili dostavi netačne podatke u skladu sa članom 6a st. 3, 4 i 5 ovog zakona. Napominjemo da plaćanje istih ne oslobađa pravno lice - rezidenta izvršenja njegove zakonske obaveze da dostavi potrebne podatke. 


Obrasci za izvještavanje dati su uz Odluku o vođenju posebne evidencije o tekućim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom i dostavljanju podataka o tim poslovima i mogu se preuzeti sa sajta Centralne banke (u dijelu Statistika platnog bilansa).