Račun za plaćanje sa osnovnim uslugama


Račun za plaćanje sa osnovnim uslugama je račun za plaćanje koji obuhvata standardne usluge i dostupan je svim potrošačima koji zakonito borave u Crnoj Gori.


Potrošač koji ima zakonit boravak u Crnoj Gori, uključujući i potrošača koji nema stalnu adresu i tražioca azila, kao i potrošača koji nije dobio dozvolu za boravak a čije protjerivanje nije moguće iz pravnih ili činjeničnih razloga, ima pravo da otvori i koristi račun za plaćanje sa osnovnim uslugama kod kreditne institucije, bez obzira na mjesto boravka u Crnoj Gori.


U Crnoj Gori, sve kreditne institucije koje prema revidiranim godišnjim finansijskim izvještajima za prethodnu godinu imaju ukupnu aktivu veću od 500 miliona eura, dužne su da potrošačima otvaraju i vode račune za plaćanje sa osnovnim uslugama. Ostale kreditne institucije mogu odlučiti da li će da nude potrošačima račune za plaćanje sa osnovnim uslugama. 


Račun za plaćanje sa osnovnim uslugama, tj. osnovni račun jeste račun za plaćanje koji omogućava obavljanje sljedećih usluga:


 1. usluge koje omogućavaju otvaranje, vođenje i ukidanje računa za plaćanje; 
 2. usluge koje omogućavaju uplatu gotovog novca na račun za plaćanje; 
 3. usluge koje omogućavaju isplatu gotovog novca sa računa za plaćanje, na šalteru ili bankomatu tokom ili van radnog vremena kreditne institucije, i 
 4. izvršavanje sljedećih platnih transakcija:
  - direktnih zaduženja;
  - platnih transakcija putem platne kartice, uključujući plaćanja putem interneta, i
  - kreditnih transfera, uključujući trajne naloge, na terminalima, šalterima i putem interneta, ako su dostupni.

Ugovoreno prekoračenje po računu za plaćanje sa osnovnim uslugama nije dopušteno.


Osnovni račun za plaćanje sa osnovnim uslugama za osjetljivu grupu potrošača jeste račun za plaćanje koji mogu otvoriti potrošači koji pripadaju osjetljivoj grupi potrošača. Potrošači koji pripadaju osjetljivoj grupi su: korisnici minimalne zarade, materijalnog obezbjeđenja, lične invalidnine, dodatka za njegu i pomoć i novčane naknade po osnovu osiguranja od nezaposlenosti, koji ta prava ostvaruju u skladu sa zakonima kojima se uređuju rad, posredovanje pri zapošljavanju i prava za vrijeme nezaposlenosti i socijalna i dječja zaštita. 


Mjesečna naknada za osnovni račun za osjetljivu grupu potrošača je povoljnija u odnosu na naknade za druge račune. 


Potrošač ima pravo na prigovor kreditnoj instituciji ukoliko smatra da kreditna institucija postupa suprotno odredbama Zakona. Takođe, potrošač ima pravo na zaštitu svojih prava i interesa i putem vansudskog rješavanja sporova, koje obuhvata pravo na prigovor Centralnoj banci i na alternativno rješavanje sporova, u skladu sa zakonima kojima se uređuje poslovanje kreditnih institucija, platni promet i zaštita potrošača.Spisak kreditnih institucija koje otvaraju i vode račun za plaćanje sa osnovnim uslugama:


 1. Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica member of OTP Group
 2. NLB Banka AD Podgorica
 3. Hipotekarna banka AD Podgorica
 4. Erste Bank AD Podgorica
 5. Adriatic bank AD Podgorica