Pregled tarife Centralne banke Crne Gore


U skladu sa članom 28, stav 7 Zakona o platnom prometu („Sl. list CG“, br. 62/13, 6/14, 111/22 i 7/23) Centralna banka Crne Gore kao pružalac platnih usluga je u obavezi da na svojoj internet stranici objavljuje tarife po kojima naplaćuje naknade za pružanje platnih usluga.


Pregled Tarife