Podzakonski akti


- Odluka o sadržaju, rokovima i načinu sačinjavanja i dostavljanja finansijskih izvještaja banaka
(„Sl. list Crne Gore“ br. 34/22)


- Odluka o kriterijumima za utvrđivanje ključnih funkcija i osnovnih linija poslovanja kreditne institucije
(„Sl. list Crne Gore“ br. 19/22)


- Odluka o minimalnim standardima za upravljanje rizicima u kreditnim institucijama
(„Sl. list Crne Gore“ br. 134/21) 


- Odluka o postupanju banaka i Centralne banke Crne Gore do početka primjene propisa kojima se uređuje osnivanje, poslovanje i kontrola banaka
(„Sl. list Crne Gore“ br. 16/21)


- Odluka o sistemu upravljanja u kreditnoj instituciji
(„Sl. list Crne Gore“ br. 119/20)


- Odluka o bližim uslovima za izbor i imenovanje članova organa upravljanja i nosilaca ključnih funkcija u kreditnoj instituciji
(„Sl. list Crne Gore“ br. 119/20)


- Odluka o sadržaju i načinu vođenja registra kreditnih institucija
(„Sl. list Crne Gore“ br. 126/20)


- Odluka o poslovanju sa licima povezanim sa kreditnom institucijom
(„Sl. list Crne Gore“ br. 126/20)


- Odluka o minimalnim standardima za ulaganje kreditnih institucija u nepokretnosti i osnovna sredstva
(„Sl. list Crne Gore“ br. 126/20)


- Odluka o načinu izračunavanja maksimalnog iznosa za raspodjelu u kreditnim institucijama
(„Sl. list Crne Gore“ br. 126/20)


- Odluka o kriterijumima i načinu klasifikacije aktive i obračunavanju rezervacija za potencijalne kreditne gubitke kreditne institucije
(„Sl. list Crne Gore“ br. 127/20, 140/21) - Neslužbeni prečišćeni tekst


- Odluka o primanjima u kreditnim institucijama
(„Sl. list Crne Gore“ br. 127/20)


- Odluka o planovima oporavka kreditnih institucija
(„Sl. list Crne Gore“ br. 127/20, 19/22) - Neslužbeni prečišćeni tekst


- Odluka o načinu izračunavanja specifične stope kontracikličnog bafera kapitala kreditne institucije
(„Sl. list Crne Gore“ br. 127/20)


- Odluka o metodama konsolidacije članova grupe kreditnih institucija
(„Sl. list Crne Gore“ br. 127/20)


- Odluka o određivanju ostalih sistemski važnih kreditnih institucija
(„Sl. list Crne Gore“ br. 127/20)


- Odluka o kriterijumima i dokumentaciji za procjenu podobnosti i finansijskog stanja sticalaca kvalifikovanog učešća u kreditnoj instituciji
(„Sl. list Crne Gore“ br. 127/20)


- Odluka o dokumentaciji koja se prilaže uz zahtjeve za izdavanje odobrenja iz Zakona o kreditnim institucijama
(„Sl. list Crne Gore“ br. 127/20)


- Odluka o dokumentaciji koja se prilaže uz zahtjev za izdavanje dozvole za rad kreditne institucije
(„Sl. list Crne Gore“ br. 127/20)


- Odluka o upravljanju rizikom likvidnosti u kreditnim institucijama
(„Sl. list Crne Gore“ br. 127/20, 140/21) - Neslužbeni prečišćeni tekst - Odluka o procjeni adekvatnosti internog kapitala kreditne institucije
(„Sl. list Crne Gore“ br. 127/20)


- Odluka o upravljanju rizicima koji su povezani sa eksternalizacijom
(„Sl. list Crne Gore“ br. 127/20)


- Odluka o velikim izloženostima kreditnih institucija
(„Sl. list Crne Gore“ br. 127/20, 140/21) - Neslužbeni prečišćeni tekst  - Odluka o kontnom okviru za kreditne institucije
(„Sl. list Crne Gore“ br. 128/20)


- Odluka o izvještajima koji se dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore
(„Sl. list Crne Gore“ br. 128/20)
- Prilozi uz odluku


- Odluka o adekvatnosti kapitala kreditnih institucija
(„Sl. list Crne Gore“ br. 128/20, 140/21 i 144/22) - Neslužbeni prečišćeni tekst- Odluka o javnom objavljivanju podataka o kreditnoj instituciji
(„Sl. list Crne Gore“ br. 128/20)


- Odluka o kreditnom registru
(„Sl. list Crne Gore“ br. 39/18, 18/19) - Neslužbeni prečišćeni tekst
 


- Smjernice za izradu analize rizika i faktorima rizika radi sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma kod obveznika koje nadzire Centralna banka Crne Gore
(„Sl. list Crne Gore“ br. 22/19)    


- Smjernice u vezi sa primjenom međunarodnih restriktivnih mjera od strane kreditnih i finansijskih institucija i o načinu vršenja nadzora nad primjenom tih mjera   


- Odluka o nadzoru nad primjenom Zakona o konverziji kredita u švajcarskim francima CHF u eure EUR
(„Sl. list Crne Gore“ br. 49/15, 63/16) - Neslužbeni prečišćeni tekst
 

- Odluka o kriterijumima za utvrđivanje ključnih funkcija i osnovnih linija poslovanja kreditne institucije
(„Sl. list Crne Gore“ br. 19/22)


- Odluka o bližem načinu vrednovanja imovine i obaveza prije preduzimanja mjera sanacije ili smanjenja ili konverzije relevantnih instrumenata kapitala
(„Sl. list Crne Gore“ br. 45/21)


- Odluka o metodologijama i kriterijumima za utvrđivanje iznosa obaveza koje proizilaze iz derivata
(„Sl. list Crne Gore“ br. 116/20)


- Odluka o minimalnom popisu usluga, prostora i opreme potrebnih za efikasno obavljanje poslova prenesenih sa kreditne institucije u sanaciji na društvo primaoca
(„Sl. list Crne Gore“ br. 116/20) 


- Odluka o bližim uslovima pod kojima se kreditnoj instituciji može odložiti plaćanje vanrednih doprinosa Sanacionom fondu
(„Sl. list Crne Gore“ br. 116/20) 


- Odluka o obavještenjima u vezi sa sanacijom kreditne institucije
(„Sl. list Crne Gore“ br. 116/20) 


- Odluka o bližoj sadržini plana reorganizacije poslovanja kreditne institucije u sanaciji i načinu izvještavanja o sprovođenju tog plana
(„Sl. list Crne Gore“ br. 116/20) 


- Odluka o bližoj sadržini planova sanacije kreditnih institucija i planova sanacije za grupu
(„Sl. list Crne Gore“ br. 116/20) 


- Odluka o metodologiji za procjenu vrijednosti imovine kreditne institucije u sanaciji nakon prenosa dijela prava, imovine i obaveza ili nakon primjene instrumenta interne sanacije
(„Sl. list Crne Gore“ br. 122/20) 

 


- Odluka o uslovima koje treba da ispunjava nezavisni procjenjivač imovine i obaveza kreditne institucije u sanaciji
(„Sl. list Crne Gore“ br. 122/20)


- Odluka o bližem uređivanju ugovornog priznavanja ovlašćenja za smanjenje i konverziju obaveza kreditne institucije uređenih pravom treće zemlje
(„Sl. list Crne Gore“ br. 122/20) - Odluka o kriterijumima za procjenu mogućnosti sanacije kreditne institucije i grupe
(„Sl. list Crne Gore“ br. 122/20) 


- Odluka o bližim kriterijumima za određivanje minimalnog zahtjeva za regulatornim kapitalom i kvalifikovanim obavezama kreditnih institucija
(„Sl. list Crne Gore“ br. 126/20) 


- Odluka o načinu saopštavanja povjerljivih informacija o kreditnim institucijama u sanaciji u sažetom ili zbirnom obliku
(„Sl. list Crne Gore“ br. 126/20) 


- Odluka o bližem načinu izračunavanja redovnih doprinosa koje kreditne institucije uplaćuju Sanacionom fondu
(„Sl. list Crne Gore“ br. 127/20 i 45/21) - Neslužbeni prečišćeni tekst

 


- Odluka o bližim uslovima i načinu određivanja stopa konverzije relevantnih instrumenata kapitala i obaveza u vlasnički kapital kreditne institucije u sanaciji
(„Sl. list Crne Gore“ br. 127/20) 

- Odluka o strukturi, bližim uslovima i načinu otvaranja i ukidanja transakcionih računa

(„Sl. list Crne Gore“ br. 48/14, 24/16,14/17, 80/20) – Neslužbeni prečišćeni tekst- Odluka o sadržini Centralnog registra transakcionih računa
(„Sl. list Crne Gore“ br. 48/14, 32/15, 53/21, 102/21) – Neslužbeni prečišćeni tekst- Odluka o Centralnom registru transakcionih računa 
(„Sl. list Crne Gore“ br. 47/23) stupa na snagu danom stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platnom prometu („Sl. list Crne Gore“, broj 111/22)


- Odluka o osnovnim elementima naloga za plaćanje za izvršavanje nacionalnih platnih transakcija preko transakcionih računa(„Sl. list Crne Gore“ br. 48/14)


- Odluka o kriterijumu za utvrđivanje kreditnih institucija koje su dužne da otvaraju i vode račune za plaćanje sa osnovnim uslugama(„Sl. list Crne Gore“ br. 34/22)


- Odluka o utvrđivanju najreprezentativnijih usluga povezanih sa računom za plaćanje potrošača

(„Sl. list Crne Gore“ br. 54/22)


- Odluka o izgledu i formatu informativnog dokumenta o naknadama za najreprezentativnije usluge povezane sa računom za plaćanje potrošača(„Sl. list Crne Gore“ br. 101/22)


- Odluka o izgledu i formatu izvještaja o naknadama za izvršene usluge povezane sa računom za plaćanje potrošača
(„Sl. list Crne Gore“ br. 101/22, 108/22) – Neslužbeni prečišćeni tekst- Odluka o bližim uslovima za obavljanje poslova agenta pružalaca platnih usluga(„Sl. list Crne Gore“ br. 48/14)


- Odluka o načinu vođenja registra platnih institucija i registra institucija za elektronski novac 
(„Sl. list Crne Gore“ br. 48/14, 74/21) – Neslužbeni prečišćeni tekst- Odluka o načinu vođenja registra platnih institucija i registra institucija za elektronski novac 
(„Sl. list Crne Gore“ br. 51/23) – stupa na snagu danom stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platnom prometu („Sl. list Crne Gore“, broj 111/22)


- Odluka o zaštiti novčanih sredstava korisnika platnih usluga i novčanih sredstava primljenih u zamjenu za izdati elektronski novac(„Sl. list Crne Gore“ br. 48/14)


- Odluka o sopstvenim sredstvima platnih institucija 
  ("Sl. list Crne Gore", br. 48/14, 80/20) – Neslužbeni prečišćeni tekst- Odluka o sopstvenim sredstvima institucija za elektronski novac 
("Sl. list Crne Gore", br. 48/14, 80/20) – Neslužbeni prečišćeni tekst- Odluka o obezbjeđivanju pouzdane provjere autentičnosti klijenta i zajedničkim i sigurnim otvorenim standardima komunikacije 
(„Sl. list Crne Gore“ br. 21/23) stupa na snagu danom stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platnom prometu („Sl. list Crne Gore“, broj 111/22)


- Odluka o sigurnosnim mjerama za operativne i sigurnosne rizike povezane sa platnim uslugama 
(„Sl. list Crne Gore“ br. 47/23) stupa na snagu danom stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platnom prometu („Sl. list Crne Gore“, broj 111/22)


- Odluka o minimalnoj vrijednosti platnih transakcija koje moraju biti procesuirane u RTGS sistemu 
(„Sl. list Crne Gore“ br. 48/14)


- Odluka o nadgledanju rada platnih sistema(„Sl. list Crne Gore“ br. 48/14)


- Odluka o prestanku važenja pojedinih podzakonskih propisa iz oblasti platnog prometa u zemlji 
(„Sl. list Crne Gore“ br. 48/14)


- Odluka o izvještajima koji se dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore o platnom prometu 
(„Sl. list Crne Gore“ br. 82/17 i 107/20) - Neslužbeni prečišćeni tekst

Prilozi uz Odluku- Pravila rada Platnog sistema Centralne banke Crne Gore 
(„Sl. list Crne Gore“ br. 48/14, 57/14) - Neslužbeni prečišćeni tekst- Odluka o kliringu međunarodnih plaćanja
(„Sl. list Crne Gore“ br. 20/08)


- Odluka o bližim uslovima i načinu obavljanja mjenjačkih poslova
(„Sl. list Crne Gore“ br. 27/11)


- Odluka o jedinstvenom mjeničnom blanketu
(„Sl. list RCG“ br. 81/05)

- Prilog 1: Instrukcija za popunjavanje mjenice


- Odluka o puštanju u opticaj, prodajnoj cijeni i povlačenju iz opticaja jedinstvenih mjeničnih blanketa
(„Sl. list RCG“ br. 01/06)

- Odluka o upravljanju međunarodnim rezervama
(„Sl. list Crne Gore“ br. 19/11, 88/17) - Neslužbeni prečišćeni tekst

Statistika platnog bilansa


- Odluka o vođenju posebne evidencije o tekućim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom i dostavljanju podataka o tim poslovima
(„Sl. list Crne Gore“ br. 8/17, 18/19) – Neslužbeni prečišćeni tekst
  - Obrazac GU-1
  - Obrazac GU-2
  - Obrazac DI-1          

  - Obrazac DI-2          

  - Obrazac KZ-1
  - Obrazac KO-1

  - Obrazac TK-1
  - Obrazac TK-2
  - Obrazac RN-1
  - Uputstvo za popunjavanje obrazaca
  - KORISNIČKO UPUTSTVO


- Odluka o visini gotovog novca koji se može unositi i iznositi iz Crne Gore bez prijavljivanja
(„Sl. list Crne Gore“ br. 38/10)


- Odluka o statističkim podacima koji se dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore za potrebe izrade statistike platnog bilansa 
(„Sl. list Crne Gore“ br. 61/12, 24/18)Statistika monetarnih finansijskih institucija


- Odluka o statističkim podacima i informacijama koje kreditne institucije dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore
(„Sl. list Crne Gore“ br. 81/22, 13/23) – Neslužbeni prečišćeni tekst
 


- Odluka o kontnom okviru za kreditne institucije
(„Sl. list Crne Gore“ br. 128/20)


- Odluka o izvještajima koji se dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore
(„Sl. list Crne Gore“ br. 128/20)
- Prilozi uz odluku


- Odluka o kontnom okviru Centralne banke Crne Gore
(„Sl. list Crne Gore“ br. 88/17)

  Prilog uz Odluku Statistika ostalih finansijskih institucija


- Odluka o izvještajima koje pružaoci finansijskih usluga dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore
(„Sl. list Crne Gore“ br. 24/18) 

  Prilozi uz odlukuStatistika kamatnih stopa 


- Odluka o obračunu i iskazivanju efektivne kamatne stope na kredite i depozite
(„Sl. list Crne Gore“ br. 138/21)


- Odluka o kreditnom registru
(„Sl. list Crne Gore“ br. 39/18, 18/19) - Neslužbeni prečišćeni tekst
 

- Odluka o snabdijevanju novčanicama i kovanim novcem
(„Sl. list Crne Gore“ br. 19/11)

  • Prilog 1 (Zahtjev za isplatu gotovog novca iz Trezora Centralne banke Crne Gore)

  • Prilog 2 (Nalog - specifikacija za isplatu gotovog novca)

  • Prilog 3 (Nalog - specifikacija za uplatu gotovog novca)

- Odluka o provjeri podobnosti i autentičnosti i vraćanju u opticaj euro novčanica i kovanog novca
(„Sl. list Crne Gore“ br. 35/11, 61/18, 122/21) - Neslužbeni prečišćeni tekst  - Odluka o postupanju sa sumnjivim primjercima euro novčanica i kovanog novca i drugim aktivnostima za zaštitu eura od falsifikovanja

(„Sl. list Crne Gore“ br. 35/11, 61/18) - Neslužbeni prečišćeni tekst- Odluka o medaljama i žetonima sličnim kovanicama eura
(„Sl. list Crne Gore“ br. 44/14, 61/18) - Neslužbeni prečišćeni tekst- Odluka o reprodukciji novčanica
(„Sl. list Crne Gore“ br. 61/18, 54/22) - Neslužbeni prečišćeni tekst


- Odluka o izdavanju jubilarnog zlatnog i srebrnog kovanog novca
(„Sl. list Crne Gore“ br. 12/21)


- Odluka o korišćenju i balanžiranju jubilarnog zlatnog i srebrnog kovanog novca
(„Sl. list Crne Gore“ br. 33/21)


- Odluka o izdavanju jubilarnog zlatnog i srebrnog kovanog novca
(„Sl. list Crne Gore“ br. 24/16)


- Odluka o korišćenju i balanžiranju jubilarnog zlatnog i srebrnog kovanog novca
(„Sl. list Crne Gore“ br. 31/16, 25/17) - Neslužbeni prečišćeni tekst


- Odluka o promjenama cijena izdatog prigodnog kovanog novca
(„Sl. list Crne Gore“ br. 13/11, 25/17) - Neslužbeni prečišćeni tekst


- Odluka o načinu korišćenja kolekcija prigodnog crnogorskog kovanog novca izdatog povodom obilježavanja jubileja 100-godišnjice od kovanja prvog crnogorskog državnog novca 
(„Sl. list RCG“ br. 37/06 i „Sl. list Crne Gore“ br. 09/07, 13/11) – Neslužbeni prečišćeni tekst


- Odluka o formiranju kolekcija prigodnog crnogorskog kovanog novca
(„Sl. list RCG“ br. 31/06)


- Odluka o izdavanju prigodnog kovanog novca - legure
(„Sl. list RCG“ br. 31/06)


- Odluka o izdavanju prigodnog srebrenog kovanog novca
(„Sl. list RCG“ br. 31/06) 


- Odluka o izdavanju prigodnog zlatnog kovanog novca
(„Sl. list RCG“ br. 31/06)


- Odluka o načinu korišćenja prigodnog crnogorskog kovanog novca izdatog povodom obilježavanja godišnjice početka rada Centralne banke Crne Gore(„Sl. list RCG“ br. 1/03, 50/04 i „Sl. list Crne Gore“ br. 13/11) – Neslužbeni prečišćeni tekst


- Odluka o formiranju kolekcija prigodnog crnogorskog kovanog novca 
(„Sl. list RCG“ br. 45/02)


- Odluka o izdavanju prigodnog zlatnog kovanog novca 
(„Sl. list RCG“ br. 45/02)


- Odluka o izdavanju prigodnog kovanog novca - legure 
(„Sl. list RCG“ br. 45/02) 


- Odluka o izdavanju prigodnog srebrnog kovanog novca
(„Sl. list RCG“ br. 45/02)

- Odluku o izmjenama odluka i drugih akata Centralne banke Crne Gore zbog promjene obaveznosti upotrebe pečata od strane privrednih društava
(„Sl. list Crne Gore“ br. 80/20)


- Odluka o obavljanju depo poslova
(„Sl. list Crne Gore“ br. 34/17, 122/21) - Neslužbeni prečišćeni tekst- Odluka o kontnom okviru Centralne banke Crne Gore
(„Sl. list Crne Gore“ br. 88/17)


Prilog uz Odluku 


- Odluka o utvrđivanju tarife po kojoj se obračunavaju naknade za vršenje usluga koje obavlja Centralna banka Crne Gore
(„Sl. list Crne Gore“ br. 29/11, 22/12, 58/13, 12/14, 22/14, 48/14, 32/15, 15/17, 18/17, 24/18, 109/21) – Neslužbeni prečišćeni tekst