Obavezna rezerva


Centralna banka Crne Gore propisuje obavezu banaka da, shodno članu 18 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore („Sl. list CG“ br. 40/10, 46/10, 06/13 i 70/17), a na osnovu odredaba Odluke o obaveznoj rezervi banaka kod Centralne banke Crne Gore („Sl. list CG“ br. 88/17) obračunavaju, izdvajaju i održavaju obaveznu rezervu primjenom stope od 7,5% na dio osnovice koju čine depoziti po viđenju i depoziti ugovoreni sa ročnošću do jedne godine i stope od 6,5% na dio osnovice koju čine depoziti ugovoreni sa ročnošću preko jedne godine. Na depozite ugovorene sa ročnošću preko jedne godine koji imaju klauzulu o mogućnosti razročenja u roku kraćem od jedne godine primjenjuje se stopa od 7,5%. Osnovicu za obračun obavezne rezerve, počev od januara 2018. g. čine depoziti po viđenju i oročeni depoziti, osim depozita centralnih banaka, a izvještavanje u skladu sa ovom odlukom banke su izvršile 20. februara 2018. g.


Banke obračunavaju osnovicu u obračunskom periodu koji označava mjesečni period, od prvog do posljednjeg kalendarskog dana u mjesecu, a izdvajanje, odnosno povlačenje sredstava obavezne rezerve izvršavaju treće srijede u mjesecu na račun obavezne rezerve u zemlji i/ili na račune Centralne banke u inostranstvu i ne mogu je izdvajati i držati u drugom obliku. Period održavanja označava mjesečni period počev od treće srijede u mjesecu do dana koji prethodi trećoj srijedi sljedećeg mjeseca (vidi Kalendar obavezne rezerve).


Na 50% izdvojenih sredstava obavezne rezerve Centralna banka plaća bankama mjesečno, do osmog u mjesecu za prethodni mjesec, naknadu obračunatu po stopi od EONIA (Euro OverNight Index Average) umanjenoj za 10 baznih poena na godišnjem nivou, s tim da ova stopa ne može biti manja od nule.


Banke mogu da koriste beskamatno do 50% izdvojenih sredstava obavezne rezerve za održavanje dnevne likvidnosti ako korišćeni iznos vrate istog dana.


Na iznos korišćenih sredstava obavezne rezerve koji ne vrati istog dana i na iznos razlike između obračunate i nepravilno obračunate ili neblagovremeno izdvojene obavezne rezerve, banka plaća naknadu, po stopi utvrđenoj posebnim propisom Centralne banke.


Više informacija potrebnih o ovom instrumentu možete pogledati ovdje.Mjesečni podaci


Obračunata i izdvojena obavezna rezerva banaka kod Centralne banke na dan 31. decembar 2019.godine iznosi 260,1 miliona eura, od čega je na računima obavezne rezerve banaka u zemlji izdvojeno 59,1% i na računima Centralne banke u inostranstvu 40,9%.


Prosječno stanje ukupnih depozita banaka u novembru mjesecu 2019. godine, koji čine osnovicu za obračun obavezne rezerve iznosi 3.504,0 miliona eura. Od ukupnog nivoa depozita na depozite po viđenju odnosi se 71,5%, a na oročene depozite 28,5%.


u mil. eura  

obračunski period

osnovica za obaveznu rezervu

ukupni depoziti

depoziti po viđenju

oročeni depoziti

01.12 - 31.12.2018.
2.218,70
1.151,55
3.370,25
01.01 - 31.01.2019.
2.214,57
1.164,45
3.379,02
01.02 - 28.02.2019.
2.234,71
1.166,53
3.401,24
01.03 - 31.03.2019.
2.214,81
1.068,62
3.283,43
01.04 - 30.04.2019.
2.218,18
1.060,68
3.278,86
01.05 - 31.05.2019.
2.231,63
1.074,31
3.305,94
01.06 - 30.06.2019.
2.238,02
1.051,72
3.289,74
01.07 - 31.07.2019.
2.315,74
1.025,43
3.341,17
01.08 - 31.08.2019.
2.442,78
1.034,46
3.477,24
01.09 - 30.09.2019.
2.509,49
1.030,19
3.539,68
01.10 - 31.10.2019.
2.476,91
1.000,74
3.477,65
01.11 - 30.11.2019.
2.506,74
997,30
3.504,04


u mil. eura  

period održavanja
OR na računima banaka
u zemlji
OR banaka na računima CB
u inostranstvu
ukupno obračunata i izdvojena OR
16.01 - 19.02.2019.
136,48
113,26
249,74
20.02 - 19.03.2019.
137,08
113,26
250,34
20.03 - 16.04.2019.
138,79
113,26
252,05
17.04 - 14.05.2019.
137,27
106,31
243,58
15.05 - 18.06.2019.
137,07
106,31
243,38
19.06 - 16.07.2019.
139,09
106,31
245,40
17.07 - 20.08.2019.
137,85
106,31
244,16
21.08 - 17.09.2019.
141,68
106,31
247,99
18.09 - 15.10.2019.
151,81
106,31
258,12
16.10 - 19.11.2019.
156,45
106,31
262,76
20.11 - 17.12.2019.
151,86
106,31
258,17
18.12 - 14.01.2020.
153,82
106,31
260,13