Obavezna rezerva


Centralna banka Crne Gore propisuje obavezu banaka da, shodno članu 18 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore („Sl. list CG“ br. 40/10, 46/10, 06/13 i 70/17), a na osnovu odredaba Odluke o obaveznoj rezervi banaka kod Centralne banke Crne Gore („Sl. list CG“ br. 88/17, 43/20) obračunavaju, izdvajaju i održavaju obaveznu rezervu primjenom stope od 5,5% na dio osnovice koju čine depoziti po viđenju i depoziti ugovoreni sa ročnošću do jedne godine i stope od 4,5% na dio osnovice koju čine depoziti ugovoreni sa ročnošću preko jedne godine. Na depozite ugovorene sa ročnošću preko jedne godine koji imaju klauzulu o mogućnosti razročenja u roku kraćem od jedne godine primjenjuje se stopa od 5,5%. Osnovicu za obračun obavezne rezerve, počev od januara 2018. godine čine depoziti po viđenju i oročeni depoziti, osim depozita centralnih banaka.


Banke obračunavaju osnovicu u obračunskom periodu koji označava mjesečni period, od prvog do posljednjeg kalendarskog dana u mjesecu, a izdvajanje, odnosno povlačenje sredstava obavezne rezerve izvršavaju treće srijede u mjesecu na račun obavezne rezerve u zemlji i/ili na račune Centralne banke u inostranstvu i ne mogu je izdvajati i držati u drugom obliku. Period održavanja označava mjesečni period počev od treće srijede u mjesecu do dana koji prethodi trećoj srijedi sljedećeg mjeseca (vidi Kalendar obavezne rezerve).


Na 50% izdvojenih sredstava obavezne rezerve Centralna banka plaća bankama mjesečno, do osmog u mjesecu za prethodni mjesec, naknadu obračunatu po stopi od EONIA (Euro OverNight Index Average) umanjenoj za 10 baznih poena na godišnjem nivou, s tim da ova stopa ne može biti manja od nule.


Banke mogu da koriste beskamatno do 50% izdvojenih sredstava obavezne rezerve za održavanje dnevne likvidnosti ako korišćeni iznos vrate istog dana.


Na iznos korišćenih sredstava obavezne rezerve koji ne vrati istog dana i na iznos razlike između obračunate i nepravilno obračunate ili neblagovremeno izdvojene obavezne rezerve, banka plaća naknadu, po stopi utvrđenoj posebnim propisom Centralne banke.


Više informacija potrebnih o ovom instrumentu možete pogledati ovdje.Mjesečni podaci


Obračunata i izdvojena obavezna rezerva banaka kod Centralne banke na dan 30. novembar 2021. godine iznosi 219,7 miliona eura, od čega je na računima obavezne rezerve banaka u zemlji izdvojeno 62,1% i na računima Centralne banke u inostranstvu 37,9%.


Prosječno stanje ukupnih depozita banaka u oktobru mjesecu 2021. godine, koji čine osnovicu za obračun obavezne rezerve iznosi 4.030,5 miliona eura. Od ukupnog nivoa depozita na depozite po viđenju odnosi se 74,6%, a na oročene depozite 25,4%.


u mil. eura  

obračunski period

osnovica za obaveznu rezervu

ukupni depoziti

depoziti po viđenju

oročeni depoziti

01.12 - 31.12.2020.
2.371,72
948,57
3.320,29
01.01 - 31.01.2021.
2.392,84
937,77
3.330,61
01.02 - 28.02.2021.
2.407,37
944,02
3.351,39
01.03 - 31.03.2021.
2.442,71
952,96
3.395,67
01.04 - 30.04.2021.
2.458,00
943,43
3.401,43
01.05 - 31.05.2021.
2.556,91
919,49
3.476,40
01.06 - 30.06.2021.
2.619,61
934,22
3.553,83
01.07 - 31.07.2021.
2.734,52
917,67
3.652,19
01.08 - 31.08.2021.
2.931,14
917,57
3.848,71
01.09 - 30.09.2021.
2.998,74
921,18
3.919,92
01.10 - 31.10.2021.
3.007,42
1.023,03
4.030,45


u mil. eura  

period održavanja
OR na računima banaka
u zemlji
OR banaka na računima CB
u inostranstvu
ukupno obračunata i izdvojena OR
16.12 - 19.01.2021.
92,26
87,18
179,44
20.01 - 16.02.2021.
93,27
87,18
180,45
17.02 - 16.03.2021.
93,88
87,18
181,06
17.03 - 20.04.2021.
95,06
87,18
182,24
21.04 - 18.05.2021.
97,49
87,18
184,67
19.05 - 15.06.2021.
97,83
87,18
185,01
16.06 - 20.07.2021.
101,96
87,18
189,14
21.07 – 17.08.2021.
106,18
87,18
193,36
18.08 – 14.09.2021.
111,59
87,18
198,77
15.09 – 19.10.2021.
122,43
87,18
209,61
20.10 – 16.11.2021.
130,17
83,33
213,50
17.11 – 14.12.2021.
136,34
83,33
219,67