U Budvi počeo Samit guvernera centralnih banaka, ministara finansija i direktora poreskih uprava zemalja regiona


29/05/2023

U Budvi je danas počeo Samit guvernera centralnih banaka, ministara finansija i direktora poreskih uprava regiona, koji organizuje Savez ekonomista Srbije sa beogradskim nedjeljnikom NIN, kao glavnim medijskim partnerom. „Finansijska i monetarna stabilnost regiona u neizvjesnim vremenima produžene geopolitičke i ekonomske krize“ je tema ovogodišnjeg Samita, čiji su pokrovitelji Centralna banka, Ministarstvo finansija i Uprava prihoda i carina Crne Gore.


Otvarajući Samit, guverner Centralne banke Crne Gore Radoje Žugić ukazao je na značaj ovakvih skupova i istakao da su oni „dragocjena prilika za razmjenu mišljenja i iskustava zemalja regiona, posebno u neizvjesnim i izazovnim vremenima poput sadašnjeg, kada su naše ekonomije izložene brojnim eksternim i internim rizicima“.


U uvodnom dijelu Samita, predsjednik Saveza ekonomista Srbije Aleksandar Vlahović predstavio je makroekonomska kretanja koja karakterišu svjetsku ekonomiju i zemlje Eurozone i Zapadnog Balkana, kao i projekcije za naredni period. „Iako inflacija pada, a velike ekonomije ostvaruju bolje rezultate u odnosu na očekivanja iz 2022. godine, i dalje su prisutni brojni rizici, poput neizvjesnosti daljeg toka rata u Ukrajini, mogućeg „pucanja balona“ na tržištu nekretnina i prelivanja negativnih efekata, te krize duga u prezaduženim zemljama“, istakao je Vlahović u svom izlaganju.


Nakon zvaničnog otvaranja skupa, održan je panel guvernera centralnih banaka pod nazivom „Održavanje stabilnosti cijena i bankarskog sistema u neizvjesnim vremenima“. U okviru panela, guverneri i viceguverneri iz osam zemalja regiona govorili su, između ostalog, o instrumentima monetarne politike usmjerenim na suzbijanje inflacije, očuvanju cjenovne i finansijske stabilnosti, pružanju podrške ekonomskom rastu i razvoju, saradnji fiskalnih i monetarnih vlasti, kao i o brojnim drugim pitanjima.


Učesnici panela su se saglasili u ocjeni da će borba protiv inflacije i uopšte buduća ekonomska kretanja zavisiti od tri ključna faktora: daljeg razvoja geopolitičke situacije na globalnom nivou, stepena ranjivosti pojedinačnih ekonomija na eksterne šokove, koji je određen njihovom strukturnom prilagođenošću, te efikasnosti makroekonomskih politika, koja se postiže adekvatnim sadejstvom monetarnih i fiskalnih politika. Takođe je konstatovano da se odgovornost centralnih banaka, pored ključnih ciljeva očuvanja cjenovne i finansijske stabilnosti, odnosi i na pružanje adekvatne podrške ekonomskom rastu i razvoju, kako bismo ubrzali konvergenciju sa zemljama Evropske unije. U uslovima rasta kamatnih stopa, koji može dovesti do povećanja nekvalitetnih kredita, monetarne vlasti se moraju obazrivo odnositi prema zaštiti klijenata i kontinuirano pratiti kvalitet aktive, radi sagledavanja potrebe preduzimanja odgovarajućih mjera. 


Drugog dana Samita biće održani paneli ministara finansija i direktora poreskih uprava regiona, u okviru kojih će se diskutovati o javnim finansijama, obezbjeđivanju pretpostavki za ekonomski rast, te reformi i modernizaciji poreskih administracija.