Uspješno realizovana bilateralna aktivnost sa Hrvatskom narodnom bankom u oblasti sanacije kreditnih institucija


06/10/2023

U okviru IPA regionalnog projekta “Program jačanja kapaciteta centralnih banaka Zapadnog Balkana sa ciljem njihove integracije u Evropski sistem centralnih banaka– Faza II”, uspješno su završene bilateralne aktivnosti Centralne banke Crne Gore i Hrvatske narodne banke u oblasti sanacije kreditnih institucija.


U okviru ove projektne aktivnosti realizovane su tri bilateralne  posjete. Prililkom prve ekspretske misije, održane u Podgorici u martu 2023. godine prezentovana je organizacija sanacione funkcije u HNB-u, kao i uloga Hrvatske u Jedinstvenom mehanizmu za sanaciju. koji predstavlja jedan od stubova Bankarske unije. Analiziran je sadržaj planova sanacije sa posebnim osvrtom na preferiranu sanacionu strategiju. Prezentovani su specifični elementi procjene mogućnosti sanacije za potrebe planiranja sanacije, promjene kod izračuna minimalnog zahtjeva za regulatornim kapitalom i kvalifikovanim obavezama sa primjerima izračuna. 


U sklopu druge ekspertske posjete, realizovane od 24. do 26. maja 2023. godine, predstavnici HNB-a su, kroz konkretenu studiju slučaja sanacije, predstavili iskustva hrvatske monetarne institucije, analizirane rezultate i naučene lekcije, te prezentovali sve instrumente ovog postupka, uključujući glavne karakteristike, procedure postupka interne sanacije, regulatorni okvir za procjenu mogućnosti sancije. 


Tokom treće i završne posjete realizovane od 3. do 5. Oktobra 2023. u Zagrebu, razmijenjene su informacije i sa predstavnicima dvije hrvatske poslovne banke koje su, iz perspektive kreditnih institucija, podijelile svoja iskustva o razvoju sanacionog okvira. U ovoj fazi, u fokusu su bile teme iz oblasti finansijskih aranžmana za sanaciju, sa posebnim osvrtom na ulogu Jedinstvenog sanacionog fonda i ulogu i obaveze nacionalnih sanacionih fondova, kao i pitanja u vezi sa postupkom likvidacije kreditnih inistitucija.


Saradnja sa HNB-om, kao članicom Evropskog sistema centralnih banaka (ESCB), od izuzetnog je institucionalnog značaja za CBCG sa aspekta unapređenja rada i internih procesa, te daljeg usklađivanja regulativnog i operativnog okvira sa standardima centralnog bankarstva EU.