Započeta realizacija bilateralne mjere u saradnji sa HNB-om u oblasti sanacije kreditnih institucija


10/03/2023

Centralna banka Crne Gore (CBCG) je započela bilateralne aktivnosti sa ekspertima Hrvatske narodne banke (HNB) u oblasti sanacije kreditnih institucija, u okviru druge faze IPA regionalnog projekta „Program jačanja kapaciteta centralnih banaka Zapadnog Balkana sa ciljem njihove integracije u Evropski sistem centralnih banaka“. U periodu od 1. do 3. marta 2023. godine, održana je prva ekspertska misija HNB-a tokom koje su nastavljene aktivnosti na daljem razvoju sanacione funkcije CBCG. U toku prve misije, između ostalog, razmatrane su sljedeće teme: organizacija sanacione funkcije HNB-a i saradnja s drugim stejkohlderima u Hrvatskoj, posebno u pogledu odnosa HNB-a i Jedinstvenog odbora EU za sanaciju (SRB) u okviru Jedinstvenog sanacionog mehanizma (SRM), pregled pravnog okvira i položaja Hrvatske u okviru SRM-a, specifični elementi procjene mogućnosti sanacije u svrhu planiranja sanacije, primjena pojednostavljenih obaveza u procesu planiranja sanacije, promjena obračuna MREL zahtjeva u novoj regulativi, obračun MREL zahtjeva za subjekte sanacije, kriterijumi za kvalifikovane instrumente za MREL i prethodne dozvole za njihovo smanjenje, zahtjev za subordinaciju i kalibraciju MREL zahtjeva za subjekte koji nijesu subjekti sanacije, kao i pregled obrazaca za izvještavanje za praćenje usklađenosti sa MREL zahtjevom, uključujući izvještavanje u svrhe planiranja sanacije. 


Razmjena informacija sa ekspertima HNB-a u pogledu primjene relevantne evropske regulative u vezi sa sanacijom kreditnih institucija je dio plana CBCG da svoj regulatorni okvir u ovoj oblasti, na sveobuhvatan način i u što skorijem periodu, uskladi sa evropskim regulatornim okvirom.