Započeta realizacija bilateralne mjere u saradnji sa HNB-om u oblasti statistike finansijskog računa


16/12/2022

U okviru druge faze regionalnog IPA projekta „Program jačanja kapaciteta centralnih banaka Zapadnog Balkana sa ciljem njihove integracije u Evropski sistem centralnih banaka“, Centralna banka Crne Gore nastavlja saradnju sa ekspertima Hrvatske narodne banke (HNB). U periodu od 12 - 16. decembra 2022. godine, održana je prva ekspertska misija HNB-a tokom koje su nastavljene aktivnosti na razvoju statistike finansijskog računa nefinansijskog sektora. Na osnovu već postavljenog modela finansijskog računa finansijskog sektora, kreiraće se model finansijskog računa nefinansijskog sektora koji će sadržati iste dimenzije kako bi se stekli uslovi za razvoj statistike finansijskih računa svih sektora. Takođe, planirane aktivnosti podrazumijevaju i razvoj statistike finansijskog računa sektora nerezidenata, a na osnovu primarnih izvora podataka iz statistike platnog bilansa i međunarodne investicione pozicije. Dodatno, radiće se na definisanju liste izvora podataka svih sektora u ekonomiji koji su neophodni za kompilaciju statistike finansijskih računa, u skladu sa ESA 2010 metodologijom. Realizacijom planiranih aktivnosti Centralna banka postavlja model finansijskih računa određenih sektora, sa daljim planom da se razvije finansijski račun cjelokupne ekonomije.