Guverner CBCG i direktori banaka o implementaciji Odluke o privremenim mjerama: Pojednostaviti procedure i komunikaciju sa klijentima


20/03/2020

Sastanak guvernera CBCG dr Radoja Žugića sa saradnicima i glavnih izvršnih direktora svih poslovnih banaka u Crnoj Gori, na kome su data neophodna pojašnjenja i dogovoreni dalji koraci u implementaciji Odluke o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja novog koronavirusa na finansijski sistem, održan je danas. Sastanku su prisustvovali i predstavnici Udruženja banaka Crne Gore. 

Na sastanku je istaknuto da se uslovi za primjenu Odluke stiču od ponedjeljka, 23. marta 2020, godine. Dogovoreno je da banke aktiviraju sve raspoložive kanale komunikacije, kako bi građane informisali da ne moraju dolaziti u filijale radi podnošenja zahtjeva za moratorijum. 


“Ovim putem apelujemo na građane da ne dolaze u poslovnice banaka i da se pridržavaju preporuka Vlade Crne Gore i Instituta za javno zdravlje. Procedure za podnošenje zahtjeva će biti maksimalno pojednostavljene i neće biti potrebe za dolaskom u filijale kako bi se moratorijum aktivirao. Zahtjeve za aktivaciju moratorijuma, građani će podnositi elektronskim putem, odnosno putem telefona ili mejla, kao i poštom”, poručili su predstavnici Centralne banke i poslovnih banaka. 


Guverner se zahvalio bankama na spremnosti da ponesu svoj dio tereta koji pandemija novog koronavirusa nosi, poručujući da će im Centralna banka Crne Gore pružiti svu neophodnu podršku.


“Centralna banka Crne Gore i poslovne banke imaju zajednički zadatak – da u ovim vanrednim okolnostima, u okviru svojih nadležnosti, olakšaju komunikaciju i sprovođenje usvojenih mjera za ublažavanje posljedica pandemije virsa Covid-19. Centralna banka će komercijalnim bankama pružiti punu podršku u implementaciji Odluke o privremenim mjerama kroz svakodnevnu komunikaciju i kontinuirano praćenje situacije”, poručio je guverner Žugić. 


Guverner Žugić je još jednom podsjetio da je likvidnost banaka u iznosu od jedne milijarde eura, na rekordnom nivou, te da nema razloga za strah i paniku.


„Moja poruka građanima je da ne brinu za svoje depozite - oni su na sigurnom, a banke su stabilne, sigurne i visoko likvidne” poručio je guverner Žugić.


Predstavnici banaka su se saglasili sa načinom na koji je Odluka o privremenim mjerama koncipirana, odnosno da se od korisnika kredita traži da se izjasne o korišćenju prava na moratorijum, čime se utiče na očuvanje likvidne pozicije banaka, a da se pritom ni na koji način ne utiče na povećanje izloženosti korisnika kredita riziku od zaraze novim koronavirusom.


Odlukom o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja novog koronavirusa na finansijski sistem, definisano je da svi korisnici kredita (pravna lica, fizička lica, preduzetnici i ostali korisnici kredita), odnosno korisnici svih kreditnih proizvoda, uključujući kreditne kartice, odobrenih od strane banaka, imaju pravo na moratorijum na otplatu kredita u trajanju do 90 dana. Ovo podrazumijeva privremenu obustavu svih plaćanja obaveza po osnovu kredita - glavnice, kamate, zatezne kamate, naknada i dr, na period do 90 dana. Shodno Odluci, banke su dužne da, u toku trajanja moratorijuma, obustave sve isplate koje se odnose na otplate kredita (otplate kredita sa transakcionog računa koji korisnik kredita ima u banci, trajne naloge za otplatu kredita i sl.). 


Naglašeno je da svi  korisnici kredita, koji u ovom trenutku nemaju potrebu za primjenom moratorijuma, navedeno pravo mogu iskoristi u bilo kojem budućem trenutku  tokom važenja odluke i banke će biti u obavezi da postupe u skladu sa navedenim zahtjevom u roku od pet radnih dana, od dana prijema zahtjeva. 


Takođe, za vrijeme trajanja moratorijuma banka ne smije obračunavati zateznu kamatu na dospjela neizmirena potraživanja po kreditu, neće pokretati postupak izvršenja, odnosno prinudne naplate niti preduzimati druge pravne radnje sa ciljem naplate potraživanja, neće vršiti obračun dana kašnjenja, ni reklasifikaciju kredita u nižu klasifikacionu grupu. 


Iako banke tokom trajanja moratorijuma neće vršiti naplatu potraživanja po osnovu kamate, istu će obračunavati i na kraju perioda trajanja moritorijuma kapitalizovati. Korisnici kredita će nakon isteka moratorijuma nastaviti sa otplatom kredita u periodu koji je produžen za period trajanje moratorijuma, u skladu sa novim planom otplate koji će dobiti od banke nakon obustave vanrednih oklolnosti. Banke neće sačinjavati anekse ugovora o kreditu zbog uvođenjja moratorijuma, čime se takođe smanjuje potreba za fizičkim dolaskom u banku. 


Centralna banka priprema detaljno uputstvo za banke u cilju adekvatne primjene odluke, kao i obavještenje za korisnike kredita o načinu ostvarivanja prava na korišćenje moratorijuma.