Odgovori guvernera dr Radoja Žugića na novinarska pitanja Gojka Raičevića, urednika portala IN4S


06/08/2019

Sa ciljem cjelovitog  i objektivnog informisanja, objavljujemo odgovore guvernera dr Radoja Žugića na novinarska pitanja Gojka Raičevića, urednika portala IN4S .


Poštovani  gospodine Raičeviću,

u nastavku su odgovori na Vaša pitanja.


1. Kada je tokom 2019. godine dostavljen Izvještaj misije MMFa povodom realizacije programa tehničke pomoći u oblasti ocjene upravljanja kreditnim rizikom u bankama?


https://www.cbcg.me/me/javnost-rada/aktuelno/saopstenja/najavljen-projekat-tehnicke-pomoci-mmfa?id=1544


Zašto ste uporno odbijali da ovaj izvještaj podijelite sa poslanicima i crnogorskom javnošću?


Izvještaj tehničke misije MMF-a povodom realizacije programa tehničke pomoći u oblasti ocjene upravljanja kreditnim rizikom u bankama, koju je Centralna banka tražila od ove finansijske institucije, još je u fazi nacrta i, kao takav, shodno striktnim procedurama MMF-a, sa kojim CBCG ima odličnu saradnju, nije dostupan za objavljivanje. 


Napominjem da u vezi sa pomenutim izvještajem apsolutno nema mjesta nikakvom senzacionalizmu. Kada tekst bude usaglašen i odobren od strane obje institucije, CBCG će isti objaviti, u skladu sa visokim nivoom transparentnosti koju baštini. 


2. U Skupštini ste prošle nedjelje istakli:
"Imamo najnoviji izvještaj MMFa i Svjetske banke gdje se kaže doslovce: Centralna banka je na pravom putu. Drugo, rješavajući određene sistemske slabosti nije bilo nikakvog negativnog uticaja na ostatak bankarskog sistema”. Da li su ovi navodi vjerodostojni i zašto se od javnosti kriju navedene ove “najnovije izvještaje MMFa i Svjetske banke” na koje se pozivate?


Naravno da su navodi  MMF-a tačni i da se ne “kriju”. Guverner Centralne banke se ne bi doveo u sitaciju da netačno navodi izvještaje međunarodnih finansijskih institucija. 


Radi Vaše pune informisanosti, upućujem Vas na završnu izjavu MMF-a povodom konsultacija po Članu IV iz juna ove godine: https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/06/27/mcs062819-montenegro-staff-concluding-statement-of-the-2019-article-iv-mission


U septembru očekujemo i puni izvještaj MMF-a po Članu IV za Crnu Goru za 2019. godinu, odobren od Izvršnog odbora MMF-a, koji će biti javno dostupan, i gdje ćete naći detaljnija objašnjenja.


3. Prilikom sastanka s ambasadorom EU, Aivom Oravom, januara 2019. godine izražena je zabrinutost za stanje u bankarskom sektoru i EU je zatražila angažman nezavisnog, međunarodno priznatog spoljnjeg revizora da analizira i ocijeni kvalitet poslovnih procesa i procedura CBCG, posebno u segmentu kontrole banaka, za koji je Brisel čak i preuzeo finansijski trošak.
Možete li nas informisati u kojoj je fazi ovaj projekat, te kada možemo da očekujemo ovaj nalaz, kao i preporuke međunarodno priznatog spoljnjeg revizora za prevazilaženje izazova u funkcionisanju kontrole banaka u CBCG?


https://www.cbcg.me/me/javnost-rada/aktuelno/saopstenja/sastanak-sa-sefom-delegacije-eu?id=1487


Prije svega, radi preciznosti, EU nije zatražila angažman nezavisnog, međunarodno priznatog spoljnjeg revizora koji bi analizirao kvalitet poslovnih procesa i procedura CBCG, već je to zatražila upravo CBCG, pozivajući EU da pomogne u dijelu finansiranja projekta i smjernica u smislu dobrog savjeta prilikom pisanja Terms of Reference-a.


Osnovni cilj ovakvog zahtjeva CBCG je bio dvostruk: da se objektivno izanalizira implementacija poslovnih procesa i procedura CBCG u posljednjih pet godina, posebno u dijelu supervizije, kao i da dobijemo kvalitetne preporuke na koji način se procesi i procedure mogu unaprijediti u budućnosti. Sam taj gest dovoljno govori o kredibilitetu i integritetu CBCG, te njenoj riješenosti da poslovne procedure izdigne na nivo najreputabilnijih banka, članica ESCB-a. 


Tender je bio oglašavan u dva kruga i, nažalost, nije bio uspješan zbog nejavljanja eksternih revizora. Moje mišljenje je da razlog treba tražiti u specifičnosti zahtjeva jer se revizija poslovnih procesa centralnih banka ne nalazi redovno na meniju redovnih poslova revizorskih kuća, kao i u činjenici da su mandati centralnih banaka specifični i različiti, što otežava uporedivost. Mi se svakako zahvaljujemo EU na njihovoj spremnosti da finansiraju ovaj projekat. 


U našoj namjeri da, ipak, dobijemo kvalitetan savjet od međunarodne javnosti, konsultovali smo MMF, koji je bio u prilici da uradi analizu poslovnih procedura i procesa u superviziji. Dat je predlog da se formira supervizorski komitet, kao podrška u procesu odlučivanja menadžmenta.


Supervizorski komitet je institut prepoznat i u drugim centralnim bankama (posebno u skandinavskim zemljama) kao tijelo koje, na bazi zajedničkih, međusobno nezavisnih mišljenja, pomaže u procesu donošenja odluka višeg menadžmenta u oblasti supervizije i dalje unapređuje transparentnost u odlučivanju. Prijedlog je odmah podržan od strane menadžmenta CBCG, supervizorski odbor je formiran i već održava redovne sjednice. Druga preporuka, na čijoj implementaciji već radimo, odnosi se na formiranje off-site kontrole, čijim jačanjem će se osnažiti i efikasnost on-site kontrole. 


Kao što možete vidjeti, CBCG ne bježi od izazova iz prošlosti, već veoma predano radi na daljem unapređenju, što eksplicitno priznaje i međunarodna zajednica. Navešćemo samo jedan citat iz završne misije MMF-a: „CBCG ide u ispravnom smjeru ka rješavanju ovih pitanja i zaslužuje podršku zemlje u ovim naporima”.


4. Kako gledate, guverneru Žugiću, na rasprostranjen stav da ste “prepreka u evropskim integracijama” Crne Gore, da ste CBCG pretvorili u “instituciju afera i nezakonitih postupaka” te urušili kredibilitet institucije na domaćem i međunarodnom planu?


Neozbiljno je i pretenciozno nazivati „rasprostanjenim stavom“ mišljenje domaćeg kvazianalitičara, par ostrašćenih poslanika i nekoliko ponavljajućih komentara na portalima medija koji imaju veliki apetit za fake news. Ukoliko pogledate Izvještaje o napretku i izvještaje rejting agencija, MMF-a i Svjetske banke, možete vidjeti da Vaši navodi ne korespondiraju sa realnošću.


Ja mogu govoriti jedino riječima argumenata i egzaktnim pokazateljima, a ne epitetima i etiketiranjem. A kad smo kod argumenata, za vrijeme mog mandata kao guvernera, CBCG je razriješila stanje u dvije nesistemske banke na efikasan način, bez prelivanja efekata na bankarski sistem, uz puno očuvanje finansijke stabilnoti i uz minimalan efekat na javne finansije. Ovaj proces je implementiran uz puno poštovanje zakona. Nedavna odluka Upravnog suda da odbaci tužbu akcionara Invest banke Montenegro (IBM) koji su tražili poništavanje rješenja Centralne banke Crne Gore kojim je uvedena privremena mjera u IBM banci je eklatantan dokaz tome. Istovremeno, CBCG je nastavila sa nadzorom bankarskog sistema koji je likvidan, solvetan i sa nekvalitetnim kreditima na rekordnom niskom nivou, uz konstantan opadajući trend kamatnih stopa. 


Za nepune dvije godine je doneseno i primijenjeno 12 Zakona, 61 Odluka Savjeta CBCG I 9 analiza. Posebno treba pomenuti set sistemskih zakona o bankama koji omogućavaju punu implementaciju EU direktiva i Bazela III i koji stvara uslovi za ispunjenje mjerila za zatvaranje  Poglavlja 9 - Finansijske usluge. Takođe je, u istom periodu, u bankarskom sektoru uspješno implementiran IFRS 9.  


Kapaciteti za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, kao i kapaciteti supervizije su osnaženi, uz punu implementaciju preporuka međunarodne zajednice. Započete su aktivnosti na implementaciji Procjene kvaliteta aktive banaka (AQR), koja će biti u fokusu CBCG naredne 2020. godine. Takođe, preduzete su i aktivnosti CBCG za uvođenje sistema instant plaćanja. Značajno su unaprijeđeni svi segmenti poslovanja CBCG koja je u prethodnoj godini ostvarila rekordu dobit u iznosu od preko 3,5 miliona eura.


Na kraju, CBCG je u potpunosti održala i unaprijedila komunikaciju sa međunarodnom zajednicom. Istina je da su djelovanja nekih članova menadžmenta iz prethodnog perioda, posebno inkriminirajući snimak gospodina Miloševića negativno uticali na reputaciju CBCG. Međutim, to je dalo dodatni motiv instituciji da se suoči sa izazovima, potraži pomoć od međunarodnih institucija i podigne nivo transparetnosti prema istima na najveći nivo. 


Drago nam je da je međunarodna javnost prepoznala proaktivnost CBCG i stav institucije da ne bježi od izazova, već da se sa njima suočava. Ponavljam opaska MMF-a kao nezavisnog procjenitelja da CBCG ide u pravom smjeru, iziskuje mnogo rada i pregalaštva. 


5. Da li razmatrate mogućnost da se sami povučete s pozicije guvernera CBCG?


Ukoliko ste pažljivo pročitali odgovor na prethodno pitanje, vjerujem da ovo pitanje ne smatrate više ni relevantnim, ni opravdanim.


dr Radoje Žugić

 guverner CBCG