Održana 62. sjednica Savjeta Centralne banke Crne Gore


31/03/2020

Centralna banka Crne Gore i Savjet Centralne banke Crne Gore, koji je u stalnom zasijedanju, pomno i svakodnevno prate razvoj situacije u vezi sa epidemijom koronavirusa, u svijetlu uticaja na ekonomske tokove, analiziraju dešavanja na tržištu i proučavaju uporedne sisteme. Namjera je da se podrže „zdrave“ kompanije, kao i one koje imaju potencijal da održe svoje poslovanje, a sve u cilju minimiziranja negativnog uticaja epidemije koronavirusa na ekonomsku aktivnost u zemlji.


CBCG je u stalnoj komunikaciji sa svim relevantnim zainteresovanim subjektima i zajedno sa poslovnim bankama aktivno radi na iznalaženju načina za prevazilaženje problema do kojih je dovela aktuelna kriza. Ono što je, u ovom trenutku, velika prednost jeste činjenica da je bankarski sistem u Crnoj Gori visoko likvidan, te je sposoban da pruži potrebnu kreditnu podršku građanima i privredi. Ukoliko kriza potraje i ukaže se potreba „upumpavanja“ nove likvidnosti, CBCG raspolaže sredstvima koja mogu biti iskorišćena za tu namjenu.


Na danas održanoj sjednici, Savjet Centralne banke Crne Gore je donio Odluku o izmjeni i dopunama Odluke o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja novog koronavirusa na finansijski sistem.


Izmjenom i dopunama Odluke o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja novog koronavirusa na finansijski sistem se propisuju još dvije mjere usmjerene na davanje podsticaja ekonomskoj aktivnosti i očuvanje stabilnosti i sigurnosti bankarskog sistema Crne Gore u uslovima rizika usljed epidemije koronavirusa.


Prvom mjerom bankama se privremeno zabranjuje isplata dividende akcionarima, osim isplate u obliku akcija banke. Dakle, dozvoljena je raspodjela dividende jedino na način da se ona transformiše u akcijski kapital. Time će se povećati nivo kapitalizovanosti crnogorskog bankarskog sistema i obezbijediti da bude potpuno spreman za potencijalne izazove.


Drugom mjerom se dozvoljava bankama da, kroz odobravanje kredita ili na drugi način, povećaju izloženost prema jednom licu, odnosno grupi povezanih lica preko propisanih limita izloženosti (25% sopstvenih sredstava banke), uz prethodno odobrenje Centralne banke. Banka je u obavezi da, uz zahtjev za izdavanje ovog odobrenja, dostavi Centralnoj banci informaciju o razlozima za povećanje izloženosti, sa iznosom prekoračenja i rokom u kojem će banka svesti tu izloženost u prethodno propisane okvire. Na ovaj način se olakšava pribavljanje dodatnih finansijskih sredstava dijelu korisnika kredita koji su pogođeni aktuelnom krizom i daje se podsticaj nastavku njihovog poslovanja.


Naglašavamo da je riječ o mjerama privremenog karaktera, čija će dužina trajanja zavisiti od daljeg razvoja situacije i finansijskog stanja banaka, koje se pojačano i na dnevnom nivou prati. Paralelno će se, u zavisnosti od daljih dešavanja, sagledavati potreba uvođenja novih.