Održana sjednica Savjeta Centralne banke Crne Gore


30/03/2020

Savjet Centralne banke Crne Gore je, na današnjoj sjednici, razmatrao i usvojio Finansijske izvještaje Centralne banke Crne Gore za 2019. godinusa Izvještajem nezavisnog revizora.


Nezavisni  spoljnji revizor je izrazio pozitivno mišljenje na finansijske izvještaje CBCG, uz isticanje da „priloženi finansijski iskazi  daju istinit i objektivan prikaz, po svim materijalno značajnim aspektima, finansijski položaj Centralne banke Crne Gore na dan 31. decembar 2019. godine, i njene finansijske uspješnosti i tokova gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja“.  Takođe, nezavisni spoljni revizor nije imao niti jednu preporuku na ukupno poslovanje Centralne banke u procesu revizije finansijskih izvještaja CBCG za 2019. godinu.


Prema podacima iz Finansijskih izvještaja za 2019. godinu, ukupni ostvareni prihodi CBCG, u iznosu od 18,3 miliona eura, su za 16,15% viši u odnosu na plan, odnosno za 9,42% viši u odnosu na prihode 2018. godine. Takođe, trendovi na strani troškova poslovanja potvrđuju racionalno poslovanje CBCG. Naime, troškovi poslovanja, koji čine 84,12% ukupnih rashoda, izvršeni su na nivou troškova iz 2018. godine i za 3,6% su niži od plana. Administativni i operativni troškovi su niži od planiranih, zahvaljujući racionalizaciji i mjerama interne ekonomije koje su bile nastavljene i tokom 2019. godine.


Kao rezultat ovakvog poslovanja CBCG, u 2019. godini ostvarena je neto dobit u iznosu od 4,7 miliona eura, što je najveća neto dobit u prethodnih deset godina. Shodno Zakonu o Centralnoj banci, iskazana je i dobit za raspodjelu, koja iznosi 6,3 miliona eura.


Savjet je na današnjoj sjednici donio Odluku o raspodjeli dobiti CBCG za 2019. godinu, prema kojoj se iznos od 2,5 miliona eura raspoređuje u Budžet Crne Gore. Centralna banka je inicirala da se ova obaveza realizuje u najkraćem mogućem vremenu, i prije isteka zakonski definisanog roka, uvažavajući aktuelnu situaciju i potrebu sprovođenja aktivnosti na planu suzbijanja epidemije koronavirusa.


Savjet je danas donio i Odluku o povećanju osnovnog kapitala CBCG, prema kojoj se osnovni kapital Centralne banke Crne Gore uvećava za iznos od 3 miliona eura, čime se u cjelosti realizuje obaveza utvrđena Zakonom o Centralnoj banci, po kojoj visina osnovnog kapitala mora biti 50.000.000 eura. Naime, u periodu od 2010-2019. godine, iz raspodjele dobiti, nadoknađen je kompletan iznos nedostajućeg osnovnog kapitala u iznosu od 16,16 miliona eura.