Šta treba da znate prije i nakon zaključivanja ugovora o potrošačkom kreditu?


Šta je PK obrazac?


Centralna banka Crne Gore je Odlukom o sadržaju obrasca za informisanje potrošača o potrošačkim kreditima utvrdila sadržaj PK obrasca, definišući informacije koje su kreditori i kreditni posrednici dužni da u pisanoj formi, na PK obrascu pruže potrošaču prije zaključivanja ugovora o potrošačkom kreditu (gotovinski kredit, namjenski kredit, hipotekarni kredit, kredit za adaptaciju, stambeni kredit, kreditne kartice, dozvoljeno prekoračenje i svi drugi krediti koji nisu namjenjeni zanimanju ili djelatnosti potrošača – korisnika kredita).


Cilj informisanja je omogućavanje potrošaču da prije zaključenja ugovora, upoređivanjem ponuda različitih kreditora (kreditna institucija - banka, mikrokreditna finansijska institucija, lizing društvo), prihvati onu za koju procijeni da je prilagođena njegovim potrebama i finansijskom stanju.


PK obrazac je uniformnog karaktera i pruža potrošačima informacije o:


 • glavnim karakteristikama kreditnog proizvoda;
 • ukupnim troškovima kredita za potrošača;
 • ostalim važnim pravnim aspektima značajnim za potrošača.


Pravo na informaciju o iznosu efektivne kamatne stope - EKS


EKS iskazuje ukupne troškove kredita za potrošača. Ukupni troškovi kredita su kamate, naknade, porezi i drugi troškovi koje je potrošač dužan da plati u vezi sa ugovorom o kreditu, uključujući troškove ugovora o dodatnim uslugama - naročito o polisama osiguranja, kad je zaključivanje tog ugovora uslov za dobijanje kredita ili dobijanje kredita prema ponuđenim uslovima.


Kreditor je dužan da prije zaključenja ugovora o kreditu potrošaču pruži informaciju o iznosu EKS.


Kreditori su dužni da obračun EKS vrše primjenom uniformne metodologije, utvrđene Odlukom o obračunu i iskazivanju efektivne kamatne stope na kredite i depozite.Pravo na jednostran raskid ugovora o potrošačkom kreditu bez pravnih posljedica


Pravo je potrošača da raskine ugovor o potrošačkom kreditu, bez navođenja razloga, u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora o potrošačkom kreditu - bez pravnih posljedica.

U slučaju jednostranog raskida ugovora o potrošačkom kreditu u roku od 14 dana, potrošač je dužan da: 


 • obavijesti kreditora o raskidu prije isteka roka od 14 dana;
 • u roku od 30 dana od slanja obavještenja kreditoru plati glavnicu i pripadajuću kamatu. 


Kreditor nema pravo na drugu naknadu od potrošača, osim naknade ovjere ugovora i druge prateće dokumentacije koju plaća kreditor.Pravo na prijevremenu otplatu obaveza iz ugovora o potrošačkom kreditu


Potrošač ima pravo da prijevremeno, u bilo kom trenutku, djelimično ili u potpunosti ispuni svoje obaveze iz ugovora o potrošačkom kreditu, u kom slučaju ima pravo i na smanjenje ukupnih troškova kredita za preostali iznos kamata i drugih troškova u vezi preostalog roka trajanja ugovora.


U slučaju prijevremene otplate kredita, kreditor ima pravo na pravednu i objektivnu naknadu opravdanih troškova neposredno povezanih sa prijevremenom otplatom kredita, ako je iznos prijevremene otplate u periodu od 12 mjeseci (računajući od dana prijevremene otplate) veći od 10.000 eura. 


U cilju zaštite prava potrošača, Zakon o potrošačkim kreditima propisuje da kreditor mora utvrditi pravednu i objektivnu naknadu opravdanih troškova, koja ne može biti veća od 1% ili 0,5% iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje.


Kreditor neće ostvariti pravo na naknadu ukoliko: 


 1. se otplata vrši prema ugovoru o osiguranju koje je sredstvo obezbjeđenja otplate kredita; 
 2. se radi o dozvoljenom prekoračenju, ili 
 3. je prijevremena otplata izvršena tokom perioda za koji nije ugovorena fiksna kamatna stopa.


Primjeri za prijevremu otplatu iznosa od 10.000 eura i više:


 1. Ukoliko potrošač prijevremeno jednokratno otplaćuje dio glavnice u iznosu od 10.000 eura, kreditor ne ostvaruje pravo na naknadu.
 2. Ukoliko potrošač prijevremeno jednokratno otplaćuje iznos glavnice od 10.001 eura, kreditor ima pravo na naknadu.


Primjeri za prijevremu otplatu iznosa od 11.000 eura - osnovica za obračun naknade:


 1. Ukoliko potrošač prijevremeno jednokratno otplaćuje iznos glavnice od 11.000 eura - kreditor ostvaruje pravo na naknadu, a osnovica za obračun naknade je 11.000 eura; 
 2. Ukoliko potrošač prijevremeno djelimično otplaćuje iznos glavnice od 6.000 eur, posle tri mjeseca iznos od 3.990 eura, a posle tri mjeseca od učinjene druge djelimične otplate, otplati još 1.010 eura – kreditor ostvaruje pravo na naknadu, a osnovica za obračun naknade je 1.010 eura;
 3. Ukoliko potrošač prijevremeno djelimično otplaćuje iznos glavnice od 9.900 €, posle mjesec dana otplati još 1.100 eura - kreditor ostvaruje pravo na naknadu, a osnovica za obračun naknade je 1.100 eura.


Dakle, ukoliko dinamiku prijevremenih djelimičnih otplata potrošač uredi na način, da iznos poslednje prijevremene otplate - koja u zbiru sa prethodnim uplatama prelazi granični iznos od 10.000 eura, bude u manjem iznosu, osnovica za naplatu naknade će biti u tom manjem iznosu, pa samim tim i naknada koju će potrošač biti dužan da plati.Pravo na informisanje kod ugovora sa promjenljivom kamatnom stopom


Ako je ugovorena promjenljiva kamatna stopa, kreditor je dužan da prije njene primjene u pisanoj formi, na papiru ili drugom trajnom mediju, obavijesti potrošača o: 


 1. svim promjenama te stope; 
 2. iznosu anuiteta koje je potrošač dužan da uplaćuje od dana primjene nove kamatne stope, i 
 3. podacima o broju ili rokovima za uplatu anuiteta, u slučaju njihove promjene. 


U slučaju da je promjena kamatne stope vezana za promjenu referentne stope koja je objavljena i dostupna u poslovnim prostorijama kreditora, ugovorom o kreditu može se ugovoriti obaveza periodičnog obavještavanja potrošača o gorenavedenim informacijama.