Konkurs za dodjelu Godišnje nagrade Centralne banke Crne Gore za 2021. godinu


Na osnovu čl. 4 i 5 Pravilnika o dodjeli Godišnje nagrade Centralne banke Crne Gore (br. 0102-3480/1 od 27. 07. 2011. god, broj 0102-3480/2 od 22. 01. 2013. god. i broj 0102-3881-1/2018 od 26. 04. 2018. god.), Centralna banka Crne Gore, raspisuje


KONKURS

za dodjelu Godišnje nagrade Centralne banke Crne Gore za 2021. godinu


I U cilju stimulisanja naučne misli i afirmacije mladog i stručnog kadra u Crnoj Gori, povodom obilježavanja 11. aprila – Dana Centralne banke Crne Gore, Centralna banka Crne Gore dodjeljuje Godišnju nagradu za kategorije najboljeg diplomskog, magistarskog i doktorskog rada iz oblasti bankarstva i monetarne politike i teorije.


II Novčani iznos Godišnje nagrade Centralne banke Crne Gore za 2021. godinu, po kategorijama iznosi:


  1. diplomski rad                2.000,00 €
  2. magistarski rad             3.000,00 €
  3. doktorski rad                 4.000,00 €


III Pravo učešća na konkursu imaju državljani Crne Gore koji su u prethodnoj kalendarskoj godini odbranili diplomski, magistarski ili doktorski rad na nekom od univerziteta, fakulteta ili visokih škola.


Zaposleni u Centralnoj banci Crne Gore i članovi Savjeta Centralne banke nemaju pravo učešća na Konkursu.


IV Radovi se u papirnoj formi dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore, neposredno ili putem pošte na adresu: Centralna banka Crne Gore, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog br. 6, Podgorica, sa naznakom: „Za Godišnju nagradu za 2021. godinu", kao i u elektronskoj formi na e-mail adresu godisnja.nagrada@cbcg.me najkasnije do 26.02.2021. godine. Radovi koji se dostave nakon ovog roka neće se uzimati u razmatranje.


Radovi se dostavljaju u papirnoj i elektronskoj formi (mailom na adresu godisnja.nagrada@cbcg.me) na crnogorskom ili engleskom jeziku, a uz radove, učesnici su dužni da pored prijave (sa tačno navedenom adresom i brojem telefona), dostave ovjerenu kopiju diplome/uvjerenja o stečenom akademskom stepenu i Rješenje o priznanju diplome (za slučaj da je rad odbranjen u inostranstvu), biografiju (CV) i kopiju biometrijske lične karte ili uvjerenje o državljanstvu.


V Izbor najboljih radova vrši komisija imenovana Rješenjem guvernera Centralne banke Crne Gore.


VI Komisija može odlučiti da ne dodijeli Godišnju nagradu za pojedinu kategoriju, ukoliko prijavljeni radovi ne zadovolje kriterijume kvaliteta. 


VII Svi učesnici će biti pismenim putem obaviješteni o rezultatu konkursa u roku od 60 dana od dana zaključenja konkursa.


Br. 13-341-2/2021                                                           Podgorica, 21.01.2021. g.