Svjetska banka (SB)


Nakon učlanjenja u MMF, Crna Gora je postala i punopravna članica Svjetske banke sa članskim ulogom, pravima i obavezama koje proističu iz članstva u grupaciji koju čine: Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD), Međunarodno udruženje za razvoj (IDA), Međunarodna finansijska korporacija (IFC) i Međunarodna agencija za osiguranje investicija (MIGA).


Odredbama o članstvu Crne Gore u MMF-u i drugim međunarodnim finansijskim institucijama određeno je da Ministarstvo finansija Crne Gore bude nadležno tijelo za saradnju sa grupacijom Svjetske banke i Evropskom bankom za obnovu i razvoj. Ministarstvo finansija je i fiskalni agent i ovlašćeno je da u ime Crne Gore obavlja sve poslove i transakcije predviđene sporazumima o osnivanju tih institucija, dok CBCG obavlja funkciju depozitara novčanih sredstava, tj. vođenja svih depozitnih računa navedenih međunarodnih finansijskih organizacija.


Više detalja o članstvu i saradnji Crne Gore sa Svjetskom bankom može se naći na linku: http://www.worldbank.org/en/country/montenegro.