EU projekti


U procesu jačanja institucionalnih kapaciteta i usklađivanja  institucionalnog, regulatornog i operativnog okvira sa politikama i metodologijama EU i najboljim međunarodnim standardima i praksom, CBCG koristi sredstva iz pretpristupnih fondova EU, sa ciljem jačanja institucionalnih i administrativnih kapaciteta za usvajanje i implemetaciju evropskih propisa i standarda koji će pospješiti održivi razvoj zasnovan na uravnoteženom privrednom rastu i stabilnosti cijena te visoko konkurentnom tržištu s punom zaposlenošću i društvenim napretkom.TAIEX


Kako bi se iskoristila najbolja praksa i ekspertiza u oblasti usklađivanja, primjene i sprovođenja pravne tekovine EU, Centralna banka je korisnica TAIEX instrumenta – kratkoročne tehničke pomoći koja se finansira sredstvima EU. Realizuje se putem kratkih radionica, ekspertskih misija ili studijskih posjeta predstavnika CBCG partnerskim bankama zemalja EU.


Ključni projekti finansirani iz sredstava EU 


Regionalni IPA projekat (2019 – 2021)


Centralna banka Crne Gore bila je jedna od korisnica Regionalnog IPA projekta pod nazivom „Program jačanja kapaciteta centralnih banaka Zapadnog Balkana sa ciljem njihove integracije u Evropski sistem centralnih banaka“. Projekat je imao za cilj jačanje monetarne i finansijske stabilnosti u regionu i pripremu institucija korisnica za buduće članstvo u ESCB-u i bio je namijenjen centralnim bankama i bankarskim supervizorskim tijelima iz Zapadnog Balkana.


Tokom projekta sproveden je intenzivan program obuke koji se odnosio na teme iz oblasti bankarske supervizije, finansijske stabilnosti, zaštite potrošača i finansijske inkluzije, oporavka i sanacije, monetarne politike, platnih sistema, statistike, politike usklađenosti i EU integracija, računovodstva i interne revizije, a održane su i dvije radionice na visokom nivou posvećene temama nekvalitetnih kredita (NPL) i upravljanja centralnom bankom. Pored toga, u okviru projekta realizovani su programi na bilateralnoj osnovi i programi stažiranja.


Projekat je sprovela Banka Njemačke u partnerstvu sa 19 nacionalnih centralnih banaka ESCB-a: Narodnom bankom Belgije, Bugarskom narodnom bankom, Češkom narodnom bankom, Bankom Grčke, Bankom Španije, Bankom Francuske, Hrvatskom narodnom bankom, Centralnom bankom Irske, Bankom Italije, Bankom Litvanije, Centralnom bankom Luksemburga, Mađarskom narodnom bankom, Bankom Holandije, Austrijskom narodnom bankom, Narodnom bankom Poljske, Bankom Portugalije, Narodnom bankom Rumunije, Bankom Slovenije i Narodnom bankom Slovačke.Tvining projekat „Podrška regulaciji finansijskih usluga“ (2018–2020)


Tvining projekat „Podrška regulaciji finansijskih usluga” realizovan je u saradnji sa konzorcijumom koji su činile Banka Njemačke, Hrvatska narodna banka, Banka Holandije, Njemačka savezna agencija za nadzor nad finansijskim uslugama (BaFin) i Hrvatska agencija za nadzor finansijskih usluga (HANFA), a finansiran je iz IPA 2014. Projekat se odnosio na sve supervizore finansijskog sektora u Crnoj Gori, a njegov glavni cilj bio je obezbjeđivanje stabilnijih, održivijih i efikasnijih finansijskih usluga, usklađenih sa najboljim praksama EU, kao podrške razvoju privatnog sektora i jačanju konkurentnosti ekonomije. Projekat procjene potreba CBCG (2014–2015)


Ovaj projekat je realizovala Evropska centralna banka u saradnji sa deset partnerskih nacionalnih banaka Eurosistema: Narodnom bankom Njemačke, Bankom Estonije, Bankom Francuske, Bankom Grčke, Bankom Italije, Bankom Holandije, Narodnom bankom Austrije, Bankom Portugala, Bankom Slovenije i Narodnom bankom Slovačke. Projekat pod nazivom „Program tehničke saradnje sa Centralnom bankom Crne Gore u pripremi za njeno pristupanje Evropskom sistemu centralnih banaka (ESCB)“ imao je za cilj da pruži sveobuhvatnu analizu stepena usklađenosti CBCG standarda sa standardima centralnog bankarstva EU. Obuhvatio je šest oblasti poslovanja CBCG. Projekat jačanja makro i mikroprudencionog nadzora u zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima za EU (2010-2012)


Evropska centralna banka je, zajedno sa 14 nacionalnih centralnih banaka ESCB-a, uspješno završila dvogodišnji program tehničke pomoći namijenjen centralnim bankama i supervizorskim organima Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Turske, Srbije i Kosova. Cilj programa bio je jačanje makro i mikroprudencionih kapaciteta supervizorskih tijela Zapadnog Balkana i Turske koji će doprinijeti stabilnosti bankarskog sistema kao jednog od najvažnijih elemenata održivog ekonomskog rasta. U projekat su bile uključene nacionalne centralne banke ESCB-a: Narodna banka Belgije, Banka Grčke, Banka Španije, Banka Francuske, Banka Italije, Centralna banka Kipra, Centralna banka Luksemburga, Centralna banka Malte, Banka Holandije, Narodna banka Austrije, Banka Portugala, Banka Slovenije, Narodna banka Slovačke i Banka Finske.  Tvining projekat „Jačanje regulatornih i supervizorskih kapaciteta finansijskih regulatora“ (2009–2011)


Centralna banka Crne Gore je bila korisnica Tvining projekta „Jačanje regulatornih i supervizorskih kapaciteta finansijskih regulatora“ u kojem su učestvovale i Komisija za hartije od vrijednosti, Agencija za nadzor osiguranja i Ministarstvo finansija. Cilj projekta bio je poboljšanje efikasnosti i efektivnosti institucionalnih i regulatornih kapaciteta regulatora finansijskog sektora u superviziji finansijskog tržišta i institucija u skladu sa pravnim tekovinama EU. Projekat je sprovodila Bugarska narodna banka u konzorcijumu sa Bankom Holandije i bugarskom Komisijom za finansijsku superviziju.