LABOR DOO Podgorica


sjedište MFI: Vuka Karadžića broj 5, Podgorica

dozvola za rad: br. 0101-4260-2/2020 od 09.07.2020. godine


Odbor direktora:


  1. BOSE TATAR – predsjednik Odbora direktora
  2. MILORAD ĐUROVIĆ
  3. PREDRAG MARKOVIĆ


Izvršni direktor: NENAD RADULOVIĆ


Predmet poslovanja


Poslovi utvrđeni dozvolom za rad:


  • poslovi odobravanja mikrokredita iz sopstvenih i pozajmljenih sredstava
  • poslovi izdavanja garancija licima do iznosa iz člana 88 stav 2 Zakona o finansijskom lizingu, faktoringu, otkupu potraživanja, mikrokreditiranju i kreditno-garantnim poslovima
  • poslovi pružanja konsalting usluga